Du lägger upp reklam

Om din annons är reklam för dina varor eller andra saker du producerar/säljer på kommersiellt vis är den inte tillåten på Reshopper. Reklam av denna typ upplevs som störande av många av våra användare.